Academia.edu no longer supports Internet Explorer.

To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to  upgrade your browser .

Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.

 • We're Hiring!
 • Help Center

paper cover thumbnail

ASSIGNMENT AKIDAH : AMALAN SIHIR DALAM MASYARAKAT MELAYU

by Fah Azman

Free Related PDFs

Mohd Farhan Md Ariffin

Mohd Farhan Md. Ariffin. 2012. Khurafat Dan Tahyul Serta Penyelesaiannya Menurut Hadith: Analisis Terhadap Filem Seram di Malaysia. Latihan Ilmiah bagi memenuhi keperluan Ijazah Sarjana Muda Usuluddin, Jabatan al-Quran dan al-Hadith, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.

LATIHAN ILMIAH PENUH [KHURAFAT DAN TAHYUL SERTA PENYELESAIANNYA MENURUT HADITH: ANALISIS TERHADAP FILEM SERAM DI MALAYSIA]

Mohd Farhan Md Ariffin & Khadher Ahmad. 2013. KHURAFAT TAHYUL & TEKNIK MISTIK DALAM RAWATAN ALTERNATIF. In Roosfa Hashim & Abd Ghafar Ismail (ed). Proceeding Seminar Hasil Penyelidikan Sektor Pengajian Tinggi Ke-3. Putrajaya: Kementerian Pendidikan Malaysia, hlm. 437-452 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

Zaman Degree

FIQH BUDAYA (FILEM SERAM)

Ainun Jariah

AMALAN BUDAYA SIHIR (SANTAU) DAN RAWATAN DALAM MASYARAKAT MELAYU AINUN JARIAH BINTI MAT HASSAN 40451 Barchelor of Social Sciences (Hons) (Anthropology And Sociology

Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, et al. 2013. SENI PENGUBATAN ALTERNATIF DI MALAYSIA: ANALISIS PERMASALAHAN METODE RAWATAN. Global Journal Al-Thaqafah (GJAT), Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, (ISSN: 2232-0474), bil. 3 (2): 79-90 (SCOPUS Cited Publication)

SENI PERUBATAN ALTERNATIF DI MALAYSIA: ANALISIS PERMASALAHAN METODE RAWATAN

Khadher Ahmad , izati samsudin

2013, Global Journal Al-Thaqafah (GJAT)

Seni Pengubatan Altenatif di Malaysia Analisis Permasalahan Metode Rawatan

Khadher Ahmad , Muhammad Ikhlas

Pusat rawatan alternatif berasaskan Islam mahupun tradisional semakin lama semakin bertambah dan berkembang bak cendawan selepas hujan. Ini bertitik tolak dari sambutan menggalakkan masyarakat terhadap rawatan alternatif di Malaysia. Terutama sekali bagi penyakit yang tiada ikhtiar cara rawatan di hospital dan klinik kesihatan mahupun bagi para pesakit yang hampir putus harapan. Berdasarkan pemerhatian, di sebalik keghairahan masyarakat mencari kesembuhan di pusat rawatan alternatif, masih terkandung seribu satu macam permasalahan dan kemusykilan yang memerlukan penyelesaian berkesan. Bidang rawatan alternatif umpama jalan licin, jika tersilap langkah pasti akan tergelincir dari kebenaran. Selanjutnya, kajian ini juga dilakukan untuk mengenal pasti sebanyak mungkin permasalahan berkaitan metode rawatan yang terdiri dari amalan salah dan teknik meragukan dalam perubatan alternative di Malaysia dan selanjutnya membahaskan keabsahannya menurut perspektif Al-Quran dan Al-Sunnah. Metodologi utama yang digunakan dalam kajian ini ialah analisis terhadap 70 pusat rawatan alternatif sama ada terhadap pusat rawatan alternatif Islam mahupun pusat rawatan alternatif tradisional serta dilakukan juga kajian perpustakaan dalam mencari dalil keabsahan teknik dan kaedah rawatan untuk dijadikan

The Art of Alternative Medicine in Malaysia: An Analysis on Treatment Methods (Seni Perubatan Alternatif Di Malaysia: Analisis Permasalahan Metode Rawatan)

Mohamad Farid Mat Nazi

2018, UPSI (2011)

kajian ini dibuat adalah untuk mngetahui adat istiadat perkahwinan masyarakat melayu Kelantan dan dan amalan² khurafat didalam pengamalannya. Sekiranya diteliti dengan halusi terdapat amaln-amalan dan keprcayaan yang bertentangan dengan islamyang masih diamalkan oleh masyarakat melayu pada hari ini samada secara disedari ataupun tidak.

AMALAN KHURAFAT DALAM KERUKUNAN RUMAHTANGGA DI KALANGAN MASYARAKAT MELAYU KAJIAN DI DAERAH PERINGAT, KELANTAN D20081032994

FREE RELATED PAPERS

Kamarulnizam Sani

AMSU5403_Animinisme_Kamarulnizam.doc

Sity Hamiza

Manusia pada hari ini hakikatnya boleh dikatakan sudah mencapai kemajuan yang moden dan tinggi dalam semua aspek seperti dari segi keduniaan, teknologi, dan kebendaan. Namun yang menjadi kemuskilan dan tanda Tanya ialah masih ada lagi pemikiran-pemikiran yang jahil dan ketinggalan zaman di kalangan manusia dan umat Islam khasnya yang mana mereka ini masih lagi mempercayai kepada kuasa-kuasa atau benda-benda yang jelas bertentangan dengan syarak sehingga dapat memesongkan aqidah seseorang terhadap Allah SWT.

Syirik

hakim zainal

BAB 1 -PENDAHULUAN

Mohd Nizam Sahad

Pelaris Menurut Perspektif Akidah Islam

NOOR SYAHIDAH MOHAMAD AKHIR

Kitab al-Durr al-Nafis adalah salah satu khazanah persuratan Melayu Islam abad ke-18 M. Ia membincangkan tentang ilmu tasawuf peringkat tinggi. Disebabkan masih tiada penganalisisan teks al-Durr al-Nafis (MSS 225) secara khusus, maka artikel ini memilih teks tersebut sebagai kajian. Hasil kajian akan memperlihatkan tentang gaya penulisan kitab termasuk cara penyusunan dan sumber rujukan penulisan. Di samping itu, keistimewaan kitab tersebut dapat dikeluarkan dan pendekatan yang diketengahkan dapat dikenal pasti. Kata kunci: Syeikh Muhammad Nafis, teks al-Durr al-Nafis (MSS 225), persuratan Melayu Islam

Karya Utama Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari : Analisa Teks Manuskrip al-Durr al-Nafis (MSS225) .pdf

QURANICA - International Journal of Quranic Research

Di dalam al-Quran, perbahasan mengenai penciptaan dan kewujudan jin lazimnya digandingkan dengan kisah penciptaan manusia. Hal ini secara tidak langsung dapat menunjukkan kebesaran Allah s.w.t yang menciptakan dua jenis makhluk yang berbeza dari unsur yang berbeza, tetapi mempunyai tugas yang sama iaitu beribadah kepada Allah s.w.t. Terdapat tiga puluh lapan (38) kali perbahasan mengenai jin dalam al-Quran dengan menggunakan istilah al-jan,al-jin dan, aljinnah. Bahkan, Allah telah mengkhususkan satu surah dalam al-Quran yang menggunakan nama Surah al-Jin dan merakamkan dalam ayat 1 hingga ayat 7 surah tersebut tentang perbezaan sifat jin mukmin dan jin kafir, serta hubungan keduanya dengan manusia. Artikel ini merupakan kajian awal yang secara khususnya, ia bertujuan mengenalpasti kesan ayat-ayat ruqyah sebagai terapi pesakit kerasukan jin, yang berlaku dalam realiti kehidupan dewasa ini. Selain itu, ia juga bertujuan mengenalpasti sejauhmana aspek kemukjizatan al-Quran semata-mata dapat memberi kesan kepada jin. Data dikumpul menggunakan teknik kualitatif, iaitu melalui analisis kandungan ayat-ayat al-Quran terpilih dan temubual informan. Temubual ini merupakan temubual mendalam(in-depth interview) dengan pesakit terpilih yang mengalami kerasukan jin dan temubual perawat terpilih yang terlibat dalam amalan perubatan Islam. Dapatan kajian menunjukkan ayat-ayat ruqyah syar`iyyah terbahagi kepada empat kategori, iaitu ayat yang memperihalkan kebesaran Allah dan keagungannya, ayat yang memperihalkan Nabi Musa dan tukang sihir, ayat yang memperihalkan tentang balasan Allah bagi golongan yang durhaka(ayat indhar) dan ayat-ayat pelindung. Kajian juga menunjukkan bahawa keberkesanan ayat-ayat alQuran sebagai terapi rawatan juga tertakluk kepada syarat taqwa, tikrar dan mudawamah dalam beramal oleh perawat. Kajian ini juga mendapati aspek bahasa, iaitu al-i`jaz al-bayani merupakan aspek kemukjizatan al-Quran yang dikenalpasti dapat memberi kesan kepada golongan jin. Hasil kajian ini boleh dijadikan asas untuk wacana terperinci mengenai hubungan, kesan dan pengaruh ayat-ayat al-Quran terhadap golongan jin, sebagai salah satu kaedah menonjolkan kemukjizatan al-Quran melalui bukti ilmiah.

International Journal on Quranic Research, Vol.1, No.1, Dec 2011 - Ayat-ayat Al-Quran Sebagai Terapi Kerasukan Jin Analisis Dari Ayat-ayat Ruqyah Syar'iyyah

Syamsul Azizul Marinsah, Mohammad Naqib Hamdan, Mohd Farhan Md Ariffin & Mohd Anuar Ramli. 2016. AMALAN TRADISI MASYARAKAT BAJAU DI SEMPORNA SABAH: KAJIAN MENURUT HUKUM ISLAM. Jurnal Perspektif, Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), (eISSN 2462-2435), bil. 8 (2): 135-149 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

AMALAN TRADISI MASYARAKAT BAJAU DI SEMPORNA SABAH: KAJIAN MENURUT HUKUM ISLAM

Abstrak Makalah ini meneliti konsep pendinding dan amalannya dalam kalangan usahawan Melayu Kelantan bagi menghindari gejala sihir yang digunakan oleh pesaing dalam perniagaan. Pendinding yang diamalkan hendaklah memohon perlindungan daripada Allah SWT dan selaras dengan kehendak dan syariat Islam. Kajian dijalankan terhadap sejumlah usahawan Melayu Kelantan kerana orang Melayu Kelantan, khususnya wanita, banyak yang terlibat dalam dunia perniagaan. Kajian dilaksanakan menggunakan dua kaedah, iaitu kajian kepustakaan dan kajian lapangan. Kaedah kajian kepustakaan digunakan untuk membina kerangka konsep yang berkaitan dengan pendinding dalam akidah Islam, manakala kajian lapangan dilakukan dalam bentuk temu bual dengan usahawan Melayu Kelantan yang terpilih. Hasil kajian menunjukkan bahawa segelintir usahawan Melayu Kelantan masih lagi tidak mengamalkan konsep pendinding yang sebenar menurut perspektif akidah Islam kerana terlibat dengan kepercayaan yang mengandungi unsur syirik dan khurafat. Kata kunci: pendinding, usahawan Melayu Kelantan, akidah Islam, perniagaan 223

KONSEP PENDINDING DALAM AKIDAH ISLAM: KAJIAN KES TERHADAP USAHAWAN MELAYU KELANTAN (Shielding against Black Magic in the Islamic Faith: A Case Study on Kelantanese Entrepreneurs

Bathara Semar

Salam sejahterah buat kita semua Alhamdulillahhirobbil alamin, segala puja dan pujian kita hanya kita tujukan kepada Allah, Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada semua Mahluk di semesta ini. Supranatural adalah suatu fenomena yang sangat melekat dalam Budaya masyarakat kita Indonesia dan masyarakat Dunia pada umumnya,, banyak pertanyaan pertanyaan yang mengelilingi fenomena Supranatural, tetapi hal tersebut makin membuat Supranatural menjadi menarik dan banyak diminati. Kaskus Forum Supranatural adalah " setitik air " dalam " kehausan " informasi mengenai Supranatural, begitu banyak informasi dan keilmuan yang di diskusikan dan di bagi di sana, sehingga walaupun setitik, paling tidak dapat memberikan pencerahan bagi pembaca sekalian. Mengingat banyaknya infomasi yang berharga hasil diskusi di dalam Kaskus Forum Supranatural ini, maka kembali kita rangkum informasi tersebut dalam Buku Besar II ini, Rangkuman ini merupakan hasil diskusi dan pelatihan yang di berikan oleh para sesepuh dan para rekan yang dengan ke ihklasannya berbagi keilmuannya di Kaskus, Semua keilmuan yang di berikan di Buku Besar II ini sudah di ihklaskan oleh para rekan yang mempostingkannya dan telah memberikan ijazahnya untuk di amalkan oleh para pembaca Forum Kaskus dalam kehidupan sehari hari. Bagi para calon pengamal, sebelum mengamalkan, silahkan membaca dengan cermat ketentuan ketentuan dan tata cara yang diberikan oleh para sesepuh dan para rekans yang telah memberikannya, bila ada yang meragukan dapat ditanyakan kepada para

Assalamu alaikum wr wb

Azemuddin Husman

RAWATAN ISLAM DI NUSANTARA ANALISIS

cicaci cigusa

ISU SEMASA SYIRIK DALAM PERUBATAN ISLAM

Khadher Ahmad , Norhasnira Ibrahim

2012, Islam dan Alam Melayu

Dalam perkembangan semasa kini, didapati bahawa pertumbuhan pusat rawatan alternatif berteraskan “rawatan Islam” berkembang dengan pesat sekali sejajar dengan perkembangan teknologi kini. Hal ini memperlihatkan kepada permintaan terhadap rawatan berasaskan “tibb al-nabawi” kian mendapat perhatian ramai. Persoalannya, adakah perkhidmatan rawatan yang ditawarkan tersebut benar-benar berasaskan rawatan Nabawi? Melalui kajian di 23 pusat rawatan Islam di Malaysia, terdapat 20 kaedah dan pendekatan rawatan yang dipraktikkan dalam rawatan penyakit. Daripada 20 kaedah tersebut terdapat lapan kaedah dan pendekatan yang tidak mempunyai dalil nas yang jelas membenarkannya. Namun, dua daripadanya mempunyai dalil yang menunkjukan pengharam. Oleh itu, melalui metode deduktif, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan dengan lebih terperinci terhadap enam kaedah yang meragukan tersebut dan pada akhirnya menetapkan statusnya dari sudut hukum Islam semasa

Nota- RAWATAN ISLAM DAN PENGAMALAN KAEDAH RAWATAN YANG MERAGUKAN

Mohd Al aqib kiffli

NOTA PENDIDIKAN ISLAM

muhaimeen zaba

Abstrak Unsur akidah merupakan antara unsur keagamaan yang kerap disentuh oleh pengarah dalam filem mereka sama ada secara tersurat dan juga tersirat. Namun, babak akidah kerap mewujudkan polemik keagamaan dalam kalangan masyarakat Melayu Islam apabila dipaparkan dengan tidak menepati akidah Islam yang sebenar. Justeru, kajian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana ketepatan unsur akidah yang disentuh oleh pengarah dalam filem Munafik (2016) menepati ajaran agama Islam yang berdasarkan al-Quran dan al-Hadith. Kajian ini menggunakan metodologi analisis kandungan secara kualitatif. Borang pengekodan digunakan dalam proses pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan kaedah analisis tematik. Hasil kajian mendapati terdapat tiga tema yang dipaparkan dalam filem kajian. Tema pertama mengenai rukun iman manakala tema kedua mengangkat paparan khurafat dan syirik. Tema ketiga mengetengahkan paparan makhluk halus. Filem Munafik (2016) dilihat cuba untuk mengangkat unsur akidah walaupun tidak secara keseluruhan. Hal ini kerana terdapat beberapa babak yang bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar.

ANALISIS UNSUR AKIDAH DALAM GENRE SERAM FILEM MUNAFIK (2016)

Zulkifli Mohamed

ajaran sesat.pdf

Khadher Ahmad

2011, SUNNAH NABI: REALITI DAN CABARAN SEMASA

Perkembangan pusat-pusat rawatan Islam kini menyaksikan wujudnya pelbagai pendekatan dan kaedah yang dilabelkan sebagai “Pengubatan Islam” atau “Rawatan Islam”. Realitinya, hanya sebahagian daripada pusat-pusat rawatan Islam tersebut yang benar-benar mengikut petunjuk al-Quran dan sunnah dalam rawatan yang dijalankan. Sebahagian yang lain hanya melebelkan mereka pendokong rawatan Islam, pada hal berlaku pencampuran antara hak dan batil serta kadang kala kaedah rawatan yang dijalankan menyalahi syariat. Melalui analisis kualitatif dan kuantitatif, artikel ini berusaha untuk mengumpulkan hadith-hadith yang berkaitan dengan rawatan sihir dan menilai fiqh al-hadith bagi menjelaskan pendekatan dan kaedah rawatan Rasulullah SAW merawat dan menghadapi penyakit ini. Hasil penelitian mendapati bahawa terdapat tujuh (7) pendekatan dan kaedah rawatan yang dapat dijana melalui fiqh al-hadith tersebut iaitu, (1) Kaedah Mengenalpasti Tempat Barang Sihir Disembunyikan, (2) Kaedah Mengeluarkan Bahan Sihir dan Membatalkannya, (3) Kaedah Menanam dan Memusnahkan Bahan Sihir, (4) Kaedah Ruqyah Ke Atas Mangsa Sihir (Termasuk Melakukan al-Nushrah Yang Dibenarkan), (5) Kaedah Memberi Minum Air Ruqyah, (6) Kaedah Tepukan (Menepuk-Nepuk Tubuh Pesakit Menggunakan Tapak Tangan), dan (7) Kaedah Mandi.

REALITI DAN CABARAN DALAM RAWATAN ISLAM: ANALISIS HADITH-HADITH TENTANG PENDEKATAN DAN KAEDAH RAWATAN NABI SAW MERAWAT PENYAKIT SIHIR

::HyunnieV ARMY::

Pengubatan Islam Perbomohan Melaka

Ad-Dien Dien

Kompilasi Fatwa Kebangsaan Malaysia/ Compilation of Malaysia National Fatwa

Hafiz Anuar

LARANGAN MEMOHON PERLINDUNGAN JIN

Nurul Ain Anuar Shariff

2018, Jurnal Fikiran Masyarakat

Yoga merupakan suatu senaman yang berasal dari negara India diamalkan sejak turun temurun iaitu 3000 tahun sebelum Masihi dikatakan boleh menyihatkan badan dan menenangkan fikiran. Akan tetapi dengan adanya gerakan-gerakan tubuh yang menggambarkan pemujaan dan unsur-unsur spiritual yang bertentangan dengan Islam, Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan Malaysia seterusnya negeri-negeri di dalam Malaysia telah membuat keputusan pada tahun 2009 untuk mewartakan status senaman yoga di mana ia dihukumkan haram jika pelakunya terdiri daripada umat Islam. Ini kerana dikhuatiri dapat menghakis akidah dan pegangan masyarakat Muslim di negara ini. Disebabkan pengharaman yang telah dibuat itu, timbul persoalan berkenaan apakah aplikasi kaedah fiqh yang digunapakai di dalam fatwa tersebut atau penggunaan ayat hukum jika ada. Justeru, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kaedah fiqh dan ayat hukum yang digunakan di dalam fatwa pengharaman yoga ini. Kajian ini ialah kajian kualitatif di mana kaedah pengumpulan data dan penganalisisan data disampaikan secara deskriptif bersumberkan kitab-kitab ulama’ turath. Hasil kajian mendapati terdapat kaedah-kaedah fiqh dan juga ayat hukum yang menyokong penghujahan fatwa tersebut. Oleh itu, pengharaman yoga yang diputuskan oleh Majlis Muzakarah Fatwa Kebangsaan adalah bertepatan dengan kaedah fiqh dan ayat-ayat hukum.

Aplikasi Kaedah Fiqh dan Pendalilan Ayat Hukum Dalam Fatwa Berkenaan Status Senaman Yoga Terhadap Umat Islam

Azlina Musa

JURNAL MELAYU

ABSTRAK Main teri adalah salah satu cara perubatan tradisional yang masih lagi diamalkan oleh masyarakat Melayu khususnya di Kelantan sejak zaman dahulu sehingga kini. Ia berfungsi sebagai ikhtiar rawatan terhadap penyakit jasmani dan juga rohani yang dihidapi oleh tubuh badan manusia. Umumnya cara perubatan main teri dilakukan di ruang yang terbuka dan dipersembahkan di hadapan khalayak ramai. Oleh itu, kajian ini menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah perpustakaan dan pemerhatian ikut serta. Jika diperhatikan, persembahan main teri melibatkan penggunaan alat-alat muzik tradisional. Cara perubatan main teri pula melibatkan hubungan komunikasi dua hala antara alam nyata (tok teri, tok minduk dan pesakit) dan alam ghaib (jin, roh-roh, malaikat, iblis, syaitan). Sehubungan itu, untuk mengetahui punca-punca penyakit yang dihidapi oleh pesakit, pelbagai cara digunakan oleh tok teri untuk melihat simptom penyakit seperti melalui mantera memujuk kuasa spiritual (jin, syaitan dan iblis) yang dikatakan menjadi punca seseorang itu jatuh sakit. Justeru itu, artikel ini membincangkan beberapa cara untuk mengenal simptom penyakit dalam persembahan main teri. Kata kunci: Simptom penyakit, main teri, mantera, tok peteri, kuasa spiritual Jurnal Melayu (8) 2011: 233-249

SIMPTOM-SIMPTOM PENYAKIT DALAM MAIN TERI: SATU KAJIAN KES DI KAMPUNG PASIR MAS, KELANTAN SYMPTOMS OF DISEASE IN MAIN TERI: A CASE STUDY IN KAMPUNG PASIR MAS, KELANTAN

Wan Muhammad Akhyar Ab Shatar

Hukum Penggunaan Jampi dalam Perubatan Islam

Laila Izzatie

Tesis-tersusun03

Zikrullah Ismail

Akidah

Siti Aisyah Saleh

try my bes sharing with others

Shaqila Rashid

CONTOH KK USUL KAK SARAH

Mohd Farhan Md Ariffin, Khadher Ahmad, Muhammad Ikhlas Rosele & Mohamad Zaim Isamail. 2015. PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: PERSEPSI PERAWAT TERHADAP APLIKASI JIN DALAM RAWATAN. Journal of Islam and Contemporary Society UNISZA, (ISSN 2289-6325), bil. 9 (5): 61-86 (Non-ISI/Non-SCOPUS Cited Publication)

PUSAT PERUBATAN ALTERNATIF ISLAM DI MALAYSIA: PERSEPSI PERAWAT TERHADAP APLIKASI JIN DALAM RAWATAN

Wndrfl Awsm

Akidah - amalan perbomohan yang menyeleweng

Khadher Ahmad, Mohd Farhan Md Ariffin, Mohd Khairi Shafie, Sedek Ariffin, Fauzi Deraman, & Mustaffa Abdullah. 2015. PENEKANAN ASPEK WASATIYYAH BAGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PENGUBATAN ALTERNATIF ISLAM: PENGALAMAN DI MALAYSIA. In Abdullah Karina, et al. Moderate Islam for Universal Peace: An Experience in Southeast Asia, hlm. 87-115. Pattani-Thailand: College of Islamic Studies, Prince of Songkhla University.

PENEKANAN ASPEK WASATIYYAH BAGI PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ISLAM MELALUI PENGUBATAN ALTERNATIF ISLAM: PENGALAMAN DI MALAYSIA

munirah razzak , UCCTS KUISAS , Margono Muhadi , Mohd Yusuf Ismail , RAHIMIN AFFANDI BIN ABDUL RAHIM

Menghimpunkan kerta kerja yang berkaitan dengan isu-isu hadis. Contohnya berkenaan hadis jariah.

Realiti dan Cabaran Sunnah Nabi SAW

mohd nizam sahad

Rukyah (Jampi) dalam Perubatan Tradisional Melayu sebagai Rawatan Penyakit, Pencegahan, Pendinding Diri dan Harta: Kehebatan dan Sumbangan Ilmuwan Nusantara

SAKINAH MOHAMMAD

Kompilasi Tugasan Master Usuluddin Falsafah UKM 2012/2013

Najwa Farhana

UNDANG-UNDANG JENAYAH SIHIR NAJWA FARHANA

SEDEK BIN ARIFFIN , Khadher Ahmad

2013, H A D I S: Jurnal Ilmiah Berimpak

Isu Nabi SAW disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid bin al-A‘sam dinyatakan dengan jelas melalui hadith yang diriwayatkan dalam karya-karya hadith mu‘tabar seperti Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Imam al-Bukhari ketika meriwayatkan hadith ini, beliau telah mengulanginya sebanyak tujuh kali dalam beberapa bab di dalam kitab sahihnya itu. Pengulangan hadith ini menampakkan pemahaman beliau terhadap hadith tersebut khususnya terhadap isu sihir yang berlaku ke atas Nabi SAW. Artikel ini bertujuan untuk meneliti pemahaman Imam al-Bukhari terhadap hadith Nabi SAW disihir dan isu yang dikemukakan oleh beliau terhadap hadith tersebut. Penelitian ini mengaplikasikan sepenuhnya metode analisis induktif di mana data-data yang bersifat khusus dianalisis untuk mendapat data-data yang lebih jelas dan terperinci. Analisis pemahaman Imam al-Bukhari terhadap hadith ini banyak tertumpu kepada tajuk-tajuk bab yang diletakkan pada hadith ini serta merujuk kepada pandangan yang dikemukakan para muhaddith ketika membincangkan isu ini. Hasil penelitian mendapati bahawa terdapat tujuh isu yang dikemukakan oleh Imam al-Bukhari terhadap hadith tersebut, iaitu: Mengukuh dan mengaitkan perbincangan aspek sihir dengan dalil-dalil daripada al-Quran; Membuktikan bahawa Nabi SAW pernah terkena sihir dan menolak golongan yang menafikan bahawa sihir memberi kesan terhadap tubuh Nabi SAW; Menjelaskan jenis sihir yang dihadapi Nabi SAW; Menerangkan akhlak Nabi SAW dalam menghadapi musibah sihir itu dan tindakan baginda terhadap penyihir; Menjelaskan peranan doa dan kepentingannya dalam menghadapi sesuatu musibah; Mengaitkan sihir dengan pertolongan jin dalam proses menjayakannya; dan Penjelasan berhubung dengan pendekatan dan kaedah dalam rawatan sihir yang dilakukan oleh Nabi SAW.

PEMAHAMAN IMAM AL-BUKHARI TERHADAP HADITH NABI SAW DISIHIR: SATU ANALISIS

syahirah sarafi

ADAT PERKAHWINAN MELAYU JAWA

Ishak Salim

Abstrak Mutakhir ini, pusat rawatan alternatif berteraskan " rawatan Islam " semakin berkembang sejajar dengan permintaan dan perhatian masyarakat awam. Namun, masih timbul persoalan sama ada semua pusat tersebut menepati ciri-ciri pengubatan Islam yang berteraskan konsep al-Ṭibb al-Nabawī. Melalui metode pemerhatian dan soal selidik, makalah ini meneliti latar belakang pengasas pusat berkenaan serta pandangan mereka terhadap penggunaan jin dalam rawatan penyakit di 70 pusat rawatan alternatif Islam. Hasilnya, didapati latar belakang para pengamal atau pengasas pusat rawatan alternatif Islam di Malaysia adalah berbeza dari pelbagai sudut seperti tahap pendidikan, agama, sumber ilmu pengubatan dan keterlibatan dalam pengubatan. Pada masa yang sama juga, mereka turut berbeza pandangan mengenai penggunaan jin sebagai pembantu dalam rawatan penyakit. Akhirnya, dapat disimpulkan bahawa perlunya sikap berhati-hati ketika mendapatkan khidmat rawatan penyakit di pusat rawatan alternatif Islam kerana tidak semua pusat rawatan mengikut batasan syariat. Kata kunci: pusat rawatan alternatif Islam, pengasas, penggunaan jin, rawatan patuh syariat 1 Makalah ini adalah sebahagian hasil penyelidikan yang dijalankan di bawah geran penyelidikan Universiti Malaya tahun 2013, nombor rujukan UMRG 419-12 HN,

Pusat Rawatan Alternatif Islam Dr Khader Ahmad

 •   We're Hiring!
 •   Help Center
 • Find new research papers in:
 • Health Sciences
 • Earth Sciences
 • Cognitive Science
 • Mathematics
 • Computer Science
 • Academia ©2023

UiTM Curriculum Management

Https://aims.uitm.edu.my/.

Back to main UiTM website »

Programmes Courses

CTU101 - FUNDAMENTALS OF ISLAM

Students failing a module, and who need to complete a coursework component, must make contact with the relevant lecturer..

Copyright © 2009-2023 Universiti Teknologi MARA Tel: +603-55442000

Powered By Akari Curriculum Management

UMRAN

Teaching Aqidah: Islamic Studies in Malaysia

 • Wan Hassan Wan Embong Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
 • Ajmain Jimaain Safar Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
 • Bushrah Basiron Islamic Civilization Academy, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

It is widely agreed that Malaysia will achieve sustainable prosperity when its citizen live together in harmony. Moreover, a good society derives from good families and good families derive from righteous individuals who transmit insight that builds good character. In Islam, the transmission of this insight is called aqidah (belief system), which continually plays an active role in the enhancement of personal accountability. This study took a qualitative approach using personal interviews to determine methods used to teach aqidah in Malaysia. Findings revealed four methods including multimedia, slide presentations, group discussions and teacher didactics.

Author Biography

Wan hassan wan embong, islamic civilization academy, faculty of social sciences and humanities, universiti teknologi malaysia, utm johor bahru, johor, malaysia.

Lecturer of Academy of Islamic Civilization, 

Universiti Teknologi Malaysia

Abdul Halim Mat Diah. (1989). Pendidikan Islam di Malaysia, Sejarah dan Pemikiran, Kuala Lumpur: ABIM.

Ahmad Mohd. Salleh. (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.

Ahmad Yunus Kasim, Samsuddin Abdul Hamid & Misnan Jemali, (2017), Teaching of Islamic Faith (Akidah) among New Converted Muslim in Islamic Propagation Institute (PERKIM), Jurnal Perspektif: Special Issue 1 (2017), (89-100).

Al Qur’an al Karim. (2005). Madinah: King Fahd Complex for the Printing of the Holy Qur’an.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1990). al-Iman wa al-Hayah, Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Sibagh, Muhammad Lutfi. (1990). Lamhat fi ‘Ulum al-Quran wa Ittijahat al-Tafsir, Beirut: Maktab al-Islami.

Dangiran Haji Mustafa. (2007). Pelaksanaan Pendidikan Islam ke Arah Pembentukan Masyarakat Hadhari dlm Nik Azis Nik Pa (ed), Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari.

Hamid Reza Alavi. (2008). “Nearness to God a Perspective on Islamic Education,” Religious Education Journal The Religious Education Association, 103(1), 5-21

Huda, M., & Kartanegara, M. (2015). Islamic Spiritual Character Values of al-Zarnūjī’s Taʻlīm al-Mutaʻallim. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(4), 229.

Huda, M., & Sabani, N. (2018). Empowering Muslim children’s spirituality in Malay Archipelago: integration between National Philosophical Foundations and Tawakkul (trust in God). International Journal of Children's Spirituality, 23(1), 81-94.

Huda, M., Jasmi, K. A., Alas, Y., Qodriah, S. L., Dacholfany, M. I., & Jamsari, E. A. (2018a). Empowering Civic Responsibility: Insights From Service Learning. In Engaged Scholarship and Civic Responsibility in Higher Education , 144-165. IGI Global.

Huda, M., Jasmi, K. A., Mohamed, A. K., Wan Embong, W. H., & Safar, J. (2016a). Philosophical Investigation of al-Zarnūjī’s Taʻlīm al-Mutaʻallim: Strengthening Ethical Engagement into Teaching and Learning. The social science, 11(22), 5516-5519.

Huda, M., Jasmi, K. A., Mustari, I., Basiron, B., & Sabani, N. (2017). Traditional Wisdom on Sustainable Learning: An Insightful View From Al-Zarnuji’s Ta ‘lim al-Muta ‘allim. SAGE Open, 7(1), 1-13.

Huda, M., Mat Teh, K. S., Nor Muhamad, N. H., & Mohd Nasir, B. (2018b). Transmitting leadership based civic responsibility: insights from service learning. International Journal of Ethics and Systems, 34(1), 20-31.

Huda, M., Mulyadi, D., Hananto, A. L., Nor Muhamad, N. H., Mat Teh, K. S., & Don, A. G. (2018). Empowering corporate social responsibility (CSR): insights from service learning. Social Responsibility Journal, 14(4), 875-894.

Huda, M., Yusuf, J. B., Azmi Jasmi, K., & Nasir Zakaria, G. (2016b). al-Zarnūjī’s Concept Of Knowledge (‘ilm). SAGE Open, 6(3), 1-8.

Kamarul Azmi Jasmi, & Ab. Halim Tamuri (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Manna’ al-Qattan (1986), Mabahith fi ‘Ulum al-Quran, Syria: Muassasah al-Risalah.

Ministry of Education (Edisi 4, 2017). Dasar Pendidikan Kebangsaan, Selangor: Firdaus Press Sdn. Bhd.

Mohd Roslan Mohd Nor, & Wan Mohd Tarmizi Wan Othman (2011), “Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia”, al-Ta’dib: Jurnal Kependidikan Islam, Indonesia: Fakultas Tarbiyah, Institut Studi Islam Darussalam Pondok Modern Darussalam Gontor, 6(1):59-78.

Mohd Shafiee bin Hamzah, Azli Fairuz bin Laki, Rahimah binti Embong, Nik Murshidah Nik Din. (2015). Penerapan Akidah Dalam Dasar Pendidikan Malaysia: Analisis Terhadap Falsafah Pendidikan Negara Dan Islam Hadhari. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari Bil. 9 Januari 2015.

Muhammad Redzuan Othman. (1998). The Role of Makka-Educated Malays in the Development of Early Islamic Scholarship and Education in Malaya, Journal of Islamic Studies 9(2), 146-157.

Nik Azis Nik Pa (ed). (1999) Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab, Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari.

Nik Aziz Nik Pa et al. (2008). Perjuangan Memperkasakan Pendidikan Di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publicationand Distributor Sdn. Bhd

Nur Hafizoh Idris& Rohana Hamzah. (2013). Nilai Profesionalisme Bakal Guru Berteraskan Indikator Standard Guru Malaysia (SGM). Jurnal Teknologi, 60, 31-37.

Ramli Awang. (2012). Akidah dalam Kehidupan Muslim, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Syed Qutb. (1978). Ma’alim Fi al-Toriq, Jil Qurani Farid, Beirut: Dar al-Quran al-Karim.

Tajul Ariffin Nordin et al. (2002a). “Kurikulum Pendidikan Islam: Penjelasan Paradigma Pendidikan Bersepadu” (Kertas Kerja Wacana Pendidikan Islam Siri 1, 16 Julai 2002), Bangi: Fakulti Pendidikan, UKM.

Tajul Arifin et al. (2002b). Pendidikan Dan Pembangunan Manusia: Pendekatan Bersepadu, Selangor: As-Syabab Media, Selangor.

Tajul Arifin. (2005). Pendidikan Bersepadu Dalam Falsafah Pendidikan Negara. The paper was presented at Seminar Pendidikan 25 Tahun KUSZA, Kolej Agama Sultan Zainal Abidin, 19-20 November.

Wan Hassan Wan Embong. (2014). Keberkesanan Pengajaran Akidah Tingkatan 4, Universiti Malaya.

Zain Mohammad Syahatah et al. (1998). Turuq Tadris Mawad al-‘Ulum al-Syar‘iyyah, Riyadh: WAMY.

How to Cite

 • Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)

Copyright of articles that appear in UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies belongs exclusively to Penerbit Universiti Teknologi Malaysia (Penerbit UTM Press). This copyright covers the rights to reproduce the article, including reprints, electronic reproductions or any other reproductions of similar a nature.

Make a Submission

Information.

 • For Readers
 • For Authors
 • For Librarians

contoh assignment aqidah islam

Copyright © 2012 Penerbit UTM Press , Universiti Teknologi Malaysia.

Disclaimer : This website has been updated to the best of our knowledge to be accurate. However, Universiti Teknologi Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.

More information about the publishing system, Platform and Workflow by OJS/PKP.

 • Browse by Year
 • Browse by Journal Title
 • Browse by Author

Official URL: http://spaj.ukm.my/jalhikmah/index.php/jalhikmah/i...

Isu akidah dalam kalangan remaja semakin membimbangkan. Akidah yang goyah amat merbahaya dan mampu menyemarakkan lagi gejala murtad. Pendekatan dan kaedah yang sesuai dengan sasaran dakwah amat penting bagi memantapkan akidah remaja. Institut Pemantapan dan Perkaderan Akidah Malaysia (IPHAM) di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan salah satu agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam aspek pemantapan akidah di Malaysia. Ia menganjurkan program khusus kepada masyarakat Islam dalam usaha memantapkan akidah berlandaskan Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kursus dan latihan yang dianjurkan mempunyai objektif khusus dalam memantapkan akidah masyarakat. Artikel ini menjelaskan dan menganalisis program dakwah dalam memantapkan akidah remaja merangkumi kursus yang dilaksanakan kepada golongan sasaran dalam kalangan remaja. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif iaitu pengumpulan data melalui temu bual. Kajian ini memfokuskan program di bawah Kluster Pemantapan dan Ilaj kerana sasaran peserta bagi kursus ini terdiri daripada golongan remaja. Dapatan kajian menunjukkan, pihak IPHAM telah banyak melaksanakan kursus terhadap golongan sasaran dalam kalangan remaja. Secara keseluruhannya, usaha dan inisiatif IPHAM membuahkan hasil apabila penglibatan golongan remaja dalam program anjurannya mendapat sambutan daripada pelbagai peringkat pengajian. Terdapat empat program khusus dalam memantapkan akidah remaja iaitu kursus Pemantapan Akidah dan Pemikiran Islam, Kursus Pembangunan Sahsiah dan Pemantapan Akidah, Diskusi Isu-Isu Semasa Akidah dan Wacana Intelektual Akidah menurut Pendekatan Wasatiyyah: Ancaman Ideologi Semasa. Walaupun institusi kerajaan seperti IPHAM telah melaksanakan program dalam usaha memantapkan akidah remaja, komitmen dan kerjasama pelbagai lapisan masyarakat seperti institusi kekeluargaan dan NGO perlu bekerjasama dalam melahirkan remaja yang mengikut acuan akidah Islam sebenar.

Repository Staff Only: item control page

Cari Blog Ini

Aqidah islam, contoh-contoh aqidah islam dalam kehidupan sehari hari.

 • Dapatkan link
 • Aplikasi Lainnya

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini, pengertian dan pembagian aqidah islam.

Gambar

IMAGES

 1. Aqidah Islam

  contoh assignment aqidah islam

 2. PPT

  contoh assignment aqidah islam

 3. Contoh Makalah Tentang Aqidah Islam

  contoh assignment aqidah islam

 4. MAKALAH AQIDAH DALAM ISLAM

  contoh assignment aqidah islam

 5. Aqidah islam-ppt

  contoh assignment aqidah islam

 6. PPT

  contoh assignment aqidah islam

VIDEO

 1. ASSIGNMENT AFT1023

 2. ECI Assignment

 3. ECI Assignment

 4. Serial Aqidah Islam (22): Uslub Al Quran Dalam Tauhid Uluhiyah

 5. Ceramah Singkat Aqidah Islam: Empat Konsekuensi Syahadat

 6. Serial Aqidah Islam (06): Aqidah Pendorong Utama Amal Kebaikan

COMMENTS

 1. Assignment ctu

  Akidah Islam adalah bahagian utama iman dan pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya SAW. Akidah seorang muslim itu didirikan berdasarkan imannya kepada rukun Iman yang keenam dan begitu juga sebaliknya. Kini, cabaran terhadap akidah Islam semakin berkembang kerana interaksi sosial yang luas, pautan internet dan kemudahan maklumat.

 2. (DOC) assignment akidah

  Contoh-contoh yang diberikan adalah berkisar budaya masyarakat Arab khususnya semasa zaman Nabi Muhammad s.a.w. dan tidak banyak contoh perbuatan bid‟ah yang dinyatakan oleh penulis. 11 3.0 Persepsi Non-Muslim Terhadap Islam Bagi tugasan „Persepsi Non-Muslim Terhadap Islam‟, saya mendapat 4 orang responden iaitu seorang lelaki dan dua ...

 3. Assignment ctu akidah

  Akidah ialah perkara asas paling utama dalam islam. ia merupakan keimanan dan keyakinan bagi seseorang muslim yang tetap terikat kukuh dalam hati dan tidak mungkin terlerai akibat paksaan manusia melainkan dengan izin Allah. jika akidah seseorang itu terpesong maka rosaklah pengangan islam seseorang itu.

 4. Assighment Akidah CTU501

  Assighment Akidah CTU501 - 4 FAKTOR-FAKTOR YANG BOLEH MEROSAKKAN AKIDAH Akidah adalah asas tegaknya - Studocu. Asingment part Akidah yang diberikan sebagai tugasan yang boleh merosakkan akidah akidah adalah asas tegaknya bangunan agama.para dai yang menyerukan kebaikan. Skip to document.

 5. AQIDAH ASSIGNMENT.docx

  Antara contoh penghujahan akal yang berlebihan tentang allah adalah pandangan mu'tazilah. Mu'tazilah berpendirian bahawa persoalan akal merupakan isu yang paling asas dan ia dianggap sebagai satu mekanisme terpenting dalam penetapan akidah seseorang Islam.

 6. Assignment Aqidah

  Menjadi contoh buruk kepada orang lain dan akan merosakkan ajaran Islam Bahayanya Riddah atau murtad ini juga boleh memberi kesan buruk kepada. umat Islam, contohnya seperti, merosakkan hubungan suami isteri, larangan dikebumikan di perkuburan Islam. 2.4. Khurafat. Maksud khurafat ialah kepercayaan dan perbuatan karut yang dianggap

 7. (DOC) Akidah

  Contoh dan penjelasan setiap bahagiannya sebagaimana berikut: 1. TANDA KECIL Perutusan Nabi Muhammad saw. atau baginda dibangkitkan sebagai rasul akhir zaman. Banyak berlakunya dan meluas kefasikan juga perbuatan jahat serta kezaliman di kalangan umat manusia di dunia ini.

 8. ASSIGNMENT AKIDAH : AMALAN SIHIR DALAM MASYARAKAT MELAYU

  Hasil kajian mendapati bahawa sihir sememangnya amalan yang menyesatkan akidah umat Islam. Kata kunci: akidah, sihir, santau, tangkal, saka, ilmu hitam 1 | Page 2.0 PENDAHULUAN Iblis menyumpah di hadapan Allah s.w.t yang ia akan menyesatkan manusia (Al-Hijr 15:39)1.

 9. PDF Bab Kedua Konsep Akidah Menurut Perspektif Islam

  Menurut Islam akidah menjadi asas atau tapak bagi pembinaan Islam keseluruhannya.1Dari sudut yang lain juga akidah dapat disifatkan sebagai benteng yang paling teguh bagi menjaga dan mengawasi segala bentuk penyelewengan, penyesatan dan syak wasangka yang mungkin menyerang pemikiran seseorang Islam.

 10. UiTM Curriculum Management

  Topik perbincangan mencakupi pelbagai aspek yang berkaitan dengan akidah, konsep syahadah, nubuwwah, perkara ghaibiyat, qadha dan qadar, perkembangan aliran pemikiran serta kaedah pemantapan akidah. Transferable Skills. Menjelaskan bidang keilmuan Islam yang berkaitan dengan tauhid dan akidah.

 11. BAB 2 Akidah Sejahtera Ummah Bahagia

  Ulama' membahagikan agama Islam kepada tiga asas yang paling utama iaitu akidah, syariah dan akhlak. Begitu juga ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang Islam ialah ilmu tauhid yang berkaitan dengan akidah, ilmu fiqh yang berkaitan dengan syariah, dan ilmu tasawwuf yang berkaitan dengan akhlak.

 12. PDF Kerangka Akidah Dalam Kurikulum Pendidikan Rendah Di Malaysia

  Oleh itu, pengajaran akidah memerlukan penggunaan bahasa, contoh dan bukti yang mudah difahami, idea yang bernas dan . Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke-5 (PASAK5 2020) - Dalam Talian 24 & 25 November 2020. ... kerangka akidah Islam dalam Kurikulum Sekolah Rendah. Kaedah kepustakaan melalui bahan-

 13. PDF BAB 1: PENDAHULUAN 1.1. Pengenalan

  1.1. Pengenalan Akidah sebagai asas beragama tidak pernah sunyi dari perbincangan para ulama semenjak daripada zaman mutakallimīn sehingga mutaakhirin, sentiasa mendapat pemerhatian. Kerana akidah merupakan pangkal penting bagi kehidupan umat manusia, tambahan pula mereka yang menerima agama Islam yang betul sebagaimana

 14. PDF Dummy Buku Akidah

  AQIDAH ISLAM Diantara sifat-sifat umum makhluk yang mustahil disandarkan kepada ALLAH ialah: i) Ada permulaan ii) Berubah dari satu keadaan kepada satu keadaan yang lain contoh: manusia berubah dari kecil menjadi besar, dari sihat mejadi sakit iii) Diliputi arah/ penjuru (atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang) iv) Boleh dibayangkan dalam ...

 15. UiTM Curriculum Management

  FUNDAMENTALS OF ISLAM. Course Code. CTU101. MQF Credit. 2. Course Description. Kursus ini menjelaskan kepada pelajar mengenai tasawwur Islam dan menghubungkaitkan akidah dengan amalan seharian. Kursus ini juga membincangkan aplikasi syariah, ibadah dan akhlak dalam kehidupan serta mengenalpasti isu dan cabaran semasa.

 16. ASAS AKIDAH

  4.Akidah merupakan pokok dan di atasnya berdiri syariah Islam sebagaimana firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimah yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit, pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhan-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia ...

 17. Teaching Aqidah: Islamic Studies in Malaysia

  In Islam, the transmission of this insight is called aqidah (belief system), which continually plays an active role in the enhancement of personal accountability. This study took a qualitative approach using personal interviews to determine methods used to teach aqidah in Malaysia. Findings revealed four methods including multimedia, slide ...

 18. Contoh soalan Akidah dan Ibadah

  m-10277926 menerbitkan Contoh soalan Akidah dan Ibadah pada 2021-08-22. Baca versi flipbook dari Contoh soalan Akidah dan Ibadah. Muat turun halaman 1-20 di AnyFlip. Quick Upload; Explore; Features; ... BERSELAWAT KEATAS NABI ISLAM • DUA BAHAGIAN MUHAMMAD 56) SOLAT JUMAAT DIKERJAKAN 3) BERPESAN-PESAN KEPADA DAPAT MENDENGAR 1. JAMA' TAKDIM

 19. PDF Kerangka Akidah dalam Kurikulum Pendidikan Rendah di Malaysia

  Mohd haidi Mohd Kasran. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan akidah dengan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) dan Falsafah Pendidikan Islam (FPI). Kajian ini juga adalah untuk meninjau unsur akidah dalam Kurikulum Pendidikan Islam serta meneliti kerangka akidah Islam dalam Kurikulum Sekolah Rendah.

 20. PENYELEWENGAN AKIDAH DALAM AJARAN SESAT DI MALAYSIA: SATU ...

  Justeru itu, kajian ini dapat memperkasa pemikiran masyarakat dan memberi kesedaran yang jitu mengenai ajaran akidah Islam yang sebenar. Kata kunci: Penyelewengan, Akidah, Ajaran Sesat, Malaysia, Satu Analisis.

 21. PDF AJARAN-AJARAN SESAT DI MALAYSIA

  dan agama Islam di Malaysia.5 Majoriti masyarakat Islam Melayu yang berpegang kepada madhhab Shafi'i dari segi fiqh, dan ahl al-sunnah wa al-jama'ah6 dari segi 'aqidah teologi, menggunakan banyak istilah terhadap fenomena in seperti 'Ajaran Sesat', 'Pencemaran 'akidah' dan lain-lain lagi. Definisi

 22. Program dakwah dalam memantapkan akidah remaja oleh Institut ...

  Terdapat empat program khusus dalam memantapkan akidah remaja iaitu kursus Pemantapan Akidah dan Pemikiran Islam, Kursus Pembangunan Sahsiah dan Pemantapan Akidah, Diskusi Isu-Isu Semasa Akidah dan Wacana Intelektual Akidah menurut Pendekatan Wasatiyyah: Ancaman Ideologi Semasa.

 23. contoh-contoh aqidah islam dalam kehidupan sehari hari

  1. Aqidah dalam individu Implementasi aqidah dalam individu berupa perwujudan enam rukun iman dalam kehidupan manusia. Contoh: melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya 2.Aqidah dalam keluarga Aqidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran islam. Contoh : -shalat